Feedback

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποστήριξης μελών & φίλων

Μέσα από το κίνημα η φωνή σου ακούγεται.

4. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Α. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Παράλληλα με την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των εργαλείων χρηματοδότησης επενδύσεων, χρειάζεται ένα νέο πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου των αγορών. Για την διαμόρφωση μιας καλύτερης, πιο ανθεκτικής και πιο συμμετοχικής οικονομίας, οι επιχειρήσεις έχουν και αυτές την υποχρέωση να είναι υπεύθυνες έναντι του καταναλωτή, συνεπείς έναντι του κράτους και δίκαιες στους εργαζομένους τους.

Το κράτος χρειάζεται να γίνει πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό στην εποπτεία και τους ελέγχους που ασκεί, χωρίς εκδικητικότητα και γραφειοκρατία, αλλά με σαφή γνώμονα την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, την αντιμετώπιση της παραβίασης των εργασιακών και φορολογικών υποχρεώσεων και την προώθηση του ανταγωνισμού. Στην κατεύθυνση αυτή είχαμε ήδη από τις προηγούμενες εκλογές προτείνει τα εξής, τα οποία δυστυχώς εξακολουθούν να είναι απολύτως επίκαιρα και αναγκαία σήμερα:

1. Αποτυχίες στην Διακυβέρνηση και την Εποπτεία των Αγορών

Τις προηγούμενες δεκαετίες ιδρύθηκαν στην χώρα μας πολλές νέες ρυθμιστικές αρχές για τον έλεγχο και την εποπτεία των αγορών, την διασφάλιση του ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών. Η ίδρυση τους υπαγορεύθηκε είτε από ανάλογες οδηγίες και πρακτικές της ΕΕ, είτε από την ανάγκη αντιμετώπισης νέων και πολύπλοκων συνθηκών που διαμορφώθηκαν στις αγορές και τις οποίες το μέχρι τότε θεσμικό πλαίσιο αδυνατούσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.

Σήμερα οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (Α.Δ.Α.) στην Ελλάδα ανέρχονται πάνω από 30. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από αυτές,  όπως το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) και Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Κάποιες  θεωρούνται ως ανεξάρτητοι φορείς  κατόπιν ειδικών ρυθμίσεων, όπως είναι Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ).

Οι εκάστοτε πρωτοβουλίες ίδρυσης νέων αρχών εστίαζαν κυρίως στον υπό ανάπτυξη τομέα, χωρίς πάντα να λαμβάνεται υπόψη η αλληλεπίδραση με άλλους τομείς. Μια από τις συνέπειες της αλλεπάλληλης και παράλληλης δημιουργίας Ρυθμιστικών Αρχών σε κάθε μεμονωμένο τομέα αγοράς είναι η συχνή επικάλυψη θεμάτων, η πολυπρόσωπη και δαπανηρή διάρθρωση δεκάδων οργάνων διοίκησης, οι εκτεταμένες απαιτήσεις ανθρώπινων και φυσικών πόρων συχνά για ομοειδή αντικείμενα, και τελικά η δυσκολία απόκτησης ολοκληρωμένης πληροφόρησης σε διατομεακά ζητήματα.

Όχι σπάνια, ανακύπτει και σύγκρουση αρμοδιοτήτων και παρεμβάσεων για το ίδιο ζήτημα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις παρουσιάζεται αδυναμία αποτελεσματικής παρέμβασης και ελέγχου. Είναι χαρακτηριστικές οι αδυναμίες έγκαιρης και ολοκληρωμένης παρέμβασης σε τρεις τουλάχιστον κρίσιμες περιπτώσεις:

Παράδειγμα 1: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Παρά την μακρά εμπειρία στα θέματα τιμολόγησης και εμπορίας ηλεκτρισμού, η ΡΑΕ δεν διείδε εγκαίρως τις ανεξέλεγκτες συνέπειες που θα είχε η λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για την διαμόρφωση των τιμών σε όλη την έκταση της ζήτησης, ούτε για την εκτόξευση των υπερκερδών των εταιρειών εμπορίας. Αποτέλεσμα ήταν να υπάρξει μια περίοδος έντονης και αφύσικης ανόδου στις ενεργειακές τιμές που τίναξε στον αέρα τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών και προκάλεσε αλγεινή εντύπωση για τον επερχόμενο πληθωρισμό.

Παράδειγμα 2: Ρυθμιστική Αρχή Παιγνίων.

Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας ο τομέας των στοιχημάτων και των τυχερών παιγνίων γενικότερα γνώρισε τρομακτική επέκταση στην χώρα μας, ιδιαίτερα με την χρήση διαδικτύου. Το 2021, ο συνολικός κύκλος εργασιών των τυχερών παιχνιδιών (TGR) ανήλθε σε 18,7 δισ. ευρώ έναντι 16 δισ. ευρώ το 2020. Υπερβαίνει δηλαδή πλέον το 10% του ΑΕΠ και διαρκώς επεκτείνεται!

Μόνο το 2021 η Επιτροπή Παιγνίων (ΕΕΕΠ) προχώρησε στην αδειοδότηση 15 νέων διαδικτυακών παρόχων παιγνίων, ενώ ένα νέο κύμα αναμένεται να προκαλέσει η ίδρυση νέων καζίνο και η επέκταση ήδη υφισταμένων.[1]Η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται σχεδόν αποκλειστικά γύρω από τις εισπράξεις του κράτους, αφήνοντας εκτός ημερήσιας διάταξης τις ολέθριες μακροχρόνιες συνέπειες που προκαλεί στην κοινωνία ο εθισμός στα τυχερά παιγνίδια και η ανάγκη για αυστηρούς ελέγχους σε όσους συμμετέχουν.

Παράδειγμα 3: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Τα προβλήματα εταιρικής κατάχρησης εντάθηκαν τα χρόνια της κρίσης, στην διάρκεια της οποίας αρκετές επιχειρήσεις κήρυξαν πτώχευση αφήνοντας απλήρωτους εργαζόμενους, ανεξόφλητα δάνεια και χρέη στο δημόσιο, ενώ οι ιδιοκτήτες τους εξακολουθούσαν να διατηρούν αδικαιολόγητα μεγάλη προσωπική και οικογενειακή περιουσία. Οι «πτωχευμένοι πλούσιοι» είναι ένα φαινόμενο ευτελισμού των κοινωνικών αξιών, πρόκλησης για τους εργαζόμενους και τους άνεργους, αλλά και αδικίας και δυσφήμησης για τις συνεπείς επιχειρήσεις και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Οι περιπτώσεις αυτές προέκυψαν με κακές και δόλιες πρακτικές, είτε τοποθετώντας στην εμφανή διοίκηση αχυρανθρώπους, είτε περνώντας τα ατομικά περιουσιακά τους στοιχεία σε μέλη της οικογένειας (συζύγους, παιδιά) ή σε τραστ του εξωτερικού και offshore. Αυτές οι καταδολιευτικές μεταβιβάσεις μπορούν με τα σημερινά τεχνικά μέσα και την διακρατική δικαστική συνεργασία να εντοπιστούν πολύ πιο εύκολα από πριν.

Η Πολιτεία οφείλει να κινηθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά για να τις ακυρώσει και να αποδώσει τα οφειλόμενα στους εργαζόμενους και τα δημόσια ταμεία.

Μόνο με αυστηρό καταλογισμό ευθυνών και κατάσχεση των δολίως διαφυγόντων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να θεμελιωθεί ένα υπεύθυνο εταιρικό πλαίσιο που είναι αξιόπιστο και ελκυστικό για νέες πρωτοβουλίες και επενδύσεις.

Παράδειγμα 4: Αποτυχία ρυθμιστικών αρχών στην διασφάλιση δημοσίων αγαθών

Ενώ από την ίδρυση τους στην Ελλάδα οι Ρυθμιστικές Αρχές έχουν ως αποστολή να μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών ώστε να διασφαλίζεται είτε η απρόσκοπτη παραγωγή, παροχή και προμήθεια βασικών δημοσίων αγαθών είτε η αίσθηση αποτελεσματικότητας και ασφάλειας στην κοινωνία, εντούτοις πολλές φορές δεν υπήρξε έγκαιρος σχεδιασμός ή προληπτική δράση για την επίτευξη αυτών των στόχων – όπως έδειξαν και τα παραπάνω παραδείγματα.

Αγαθά όπως το νερό, η ενέργεια, οι μεταφορές εμφανίζουν αρκετά δείγματα αναποτελεσματικής λειτουργίας είτε εξαιτίας του ανεξέλεγκτου ιδιοκτησιακού καθεστώτος που δεν κρίνει καθοριστική την επαρκή παροχή τους είτε λόγω παρεμπόδισης της χρήσης τους από το ευρύ κοινό.

2. Συντονισμός/Αξιολόγηση Ρυθμιστικών Αρχών

Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια αξιολόγησης όλων των ΑΔΑ, παγκοσμίως, και ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν πιο άμεσα στην οικονομική δραστηριότητα όπως είναι οι παρακάτω: ΕΑ, ΕΕΤΤ, ΡΑΕ και η ΕΚ. Βασική αναφορά της προσπάθειας αυτής αποτελεί το εγχειρίδιο της Παγκόσμιας Τράπεζας που εκθέτει τα περιεχόμενα και τη σημασία της αξιολόγησης των ρυθμιστικών αρχών.[2]

Τα κύρια ερωτήματα που αφορούν την αξιολόγηση των ΑΔΑ είναι αν εκπληρώνονται αποτελεσματικά οι δεσμεύσεις και οι στόχοι των ΑΔΑ και αν οι δραστηριότητές τους έχουν θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία και οικονομία, από πλευράς κόστους και οφέλους. Επίσης, σκοπός της αξιολόγησης είναι να αναδείξει πιθανά εμπόδια και δυσλειτουργίες στην εκπλήρωση των στόχων των ΑΔΑ.

Η αξιολόγηση των ΑΔΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί από Ομάδα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, που θα προτείνει το Ελληνικό κοινοβούλιο με επαυξημένη πλειοψηφία. Η Ομάδα αυτή θα θέσει τις αρχές και την μεθοδολογία αξιολόγησης, και θα καθορίσει τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια της αξιολόγησης. Στο τέλος της αξιολόγησης, θα παραδώσει στην Ελληνική Βουλή την έκθεσή, τεκμηριώνοντας τα πορίσματα της έρευνας. Πριν από την  εξωτερική αξιολόγηση, κάθε μια από τις ΑΔΑ θα μπορούσε να προβεί σε εσωτερική αξιολόγηση ακολουθώντας την μεθοδολογία αξιολόγησης που θα προταθεί από το πάνελ εμπειρογνωμόνων.

Για τους λόγους αυτούς χρειάζεται να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο καλύτερου συντονισμού μεταξύ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των ρυθμιστικών αρχών σε επιμέρους αγορές, όπως στους τομείς Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών, Επιβατηγών Μεταφορών, Παιγνίων, Νερού, και άλλων υπηρεσιών.

Ο συντονισμός έχει στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση εταιρικών θεμάτων, την αντιμετώπιση νέων αναγκών, όπως το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το δικτυακό επιχειρείν και η εξοικονόμηση κόστους διοικητικής λειτουργίας.

Επιπλέον θα διασφαλίζει την επαρκή και προσιτή παροχή κρίσιμων δημόσιων αγαθών στους πολίτες, και θα αποτρέπει την επικράτηση ιδιωτικών μονοπωλιακών συμφερόντων στην παραγωγή και διαχείριση τους.

Για την απόκτηση μεγαλύτερου κύρους, προτείνουμε την ανάθεση στην Προεδρία της Δημοκρατίας της αρμοδιότητας να ορίζει τους προέδρους των Ανώτατων Δικαστηρίων και των Ανεξάρτητων Αρχών, ύστερα από υπόδειξη υποψηφίων από τη συμπολίτευση και την αντιπολίτευση στη Βουλή.

Στο ίδιο πλαίσιο στηρίζουμε την ενεργοποίηση και ενίσχυση του θεσμού του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), που λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΧΑΑ και του ΣΕΒ και το οποίο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης για εισηγμένες και μικρο-μεσαίες εταιρείες.

Επίσης την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των διοικητικών οργάνων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με διακριτούς ρόλους εποπτεύοντος-εποπτευόμενου, όπως, για παράδειγμα, την μη-συμμετοχή εποπτευομένων φορέων στο ΔΣ της ΕΚ.

Οι ρυθμιστικές αρχές οφείλουν να δημοσιεύουν ετήσιο απολογισμό δράσης, με τεκμηρίωση των παρεμβάσεων τους και εκτίμηση των συνεπειών που είχαν στην κατεύθυνση περαιτέρω ανάπτυξης και προώθησης του ανταγωνισμού στην ελληνική οικονομία. Οι απολογισμοί των ρυθμιστικών αρχών περιέχουν επίσης και σύγκριση επιδόσεων με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ώστε να διευκολύνεται και να παρακολουθείται η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών από την χώρα μας.

3. Συντονισμός/Αξιολόγηση ελεγκτικών κλιμακίων αγορών

Σήμερα υπάρχουν επίσης πολλές δημόσιες Υπηρεσίες και Επιθεωρήσεις, οι οποίες ελέγχουν την συμμόρφωση των επιχειρήσεων και των πολιτών στις οικονομικές και εργασιακές υποχρεώσεις τους, με στόχο την αντιμετώπιση παραβατικών φαινομένων, όπως φοροδιαφυγή, δασμο-αποφυγή, λαθρεμπόριο, μαύρη εργασία, εισφοροδιαφυγή, κλπ. Για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της οικονομικής και εργασιακής παραβατικότητας χρειάζεται μια νέα διάρθρωση των δημοσίων υπηρεσιών και ένας καλύτερος συντονισμός των ελέγχων και του καταλογισμού αδικημάτων.

Προτείνουμε να διαμορφωθεί ένα νέο πλαίσιο συντονισμού και κοινής δράσης που περιλαμβάνει το ΣΔΟΕ, τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων και μετρολογίας (ΚΕΔΑΚ), το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς φυσικά και την Οικονομική Αστυνομία με ενισχυμένες αρμοδιότητες ελέγχου και καταλογισμού φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και εισφοροδιαφυγής.

Οι ελεγκτικές αρχές οφείλουν να δημοσιεύουν ετήσιο απολογισμό δράσης, με τεκμηρίωση των παρεμβάσεων τους και εκτίμηση των αποτελεσμάτων που είχαν στην κατεύθυνση αντιμετώπισης παραβατικών πρακτικών στην ελληνική οικονομία. Οι απολογισμοί των ελεγκτικών αρχών περιέχουν επίσης και σύγκριση επιδόσεων με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ώστε να διευκολύνεται και να παρακολουθείται η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών.

Β. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Private Equity Funds, PEF).

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται και στην Ελλάδα μια μαζική έλευση Ξένων Ιδιωτικών Επενδυτικών Κεφαλαίων (ΞΙΕΚ, ή Private Equity Funds, PEF), τα οποία τοποθετούνται είτε στην αγορά ακινήτων είτε σε τράπεζες και ελληνικές επιχειρήσεις. Συνήθως η προέλευση και η ιδιοκτησιακή ταυτότητα των ΞΙΕΚ είναι άγνωστη, όπως επίσης και η φορολογική τους έδρα. Στόχος τους είναι η απόκτηση εγχώριας περιουσίας σε κατοικίες ή τουριστικά ακίνητα, η οποία μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις συνδυάζεται με την αυτόματη απόκτηση ελληνικού διαβατηρίου (η λεγόμενη «Χρυσή Βίζα»).

Για αρκετούς αναλυτές, η υποδοχή αυτών των επενδύσεων αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία τόσο για την ενίσχυση των ρυθμών ανάπτυξης και την εισροή κεφαλαίων όσο και συνολικά για την διεθνοποίηση και αναβάθμιση της εθνικής οικονομίας – χωρίς να εξετάζεται επαρκώς η προέλευση και η παραμονή των κεφαλαίων στην χώρα μας. Σε πολλές περιπτώσεις όμως στοχεύουν στην αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων και την γρήγορη δημιουργία υπεραξίας, την οποία μετά σπεύδουν να ρευστοποιήσουν και να απέλθουν από την ελληνική οικονομική σφαίρα – κάτι που συχνά παραβλέπεται.

Παρόμοιες ανησυχητικές πρακτικές είχαν αναπτυχθεί χωρίς κανόνες και περιορισμούς και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατα όμως άρχισε να διαμορφώνεται μια ανησυχία για τις ανεξέλεγκτες πρακτικές των ΞΙΕΚ, την τάση τους να αποχωρούν αιφνιδιαστικά από τις αγορές στην πρώτη εκδήλωση μιας αναταραχής, καθώς και για την προσπάθεια διείσδυσης τους σε εθνικά ευαίσθητους τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, η αμυντική βιομηχανία, υγεία, επισιτισμός, μέσα ενημέρωσης, κλπ.

Για παράδειγμα:

Στην Ισπανία, το 2020 δημοσιεύτηκαν δύο Βασιλικά Διατάγματα που τροποποίησαν την νομοθεσία για ξένες άμεσες επενδύσεις (Foreign Direct Investment, FDI) με στόχο να προστατεύσουν τις ισπανικές εταιρείες από ευκαιριακές εξαγορές, σε μια περίοδο πτώσης της αξίας τους λόγω της πανδημίας. Ταυτόχρονα ανεστάλη το καθεστώς απελευθέρωσης σε στρατηγικούς τομείς, όπως η δημόσια ασφάλεια και υγεία.[3]

Στην Ιταλία δημοσιεύτηκε ο νόμος "Golden Power"  για τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων που απαγόρευε την διείσδυση κινεζικών συμφερόντων στις τηλεπικοινωνίες και τους τομείς της Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας. Όμως το 2020 ισχυροποιήθηκε ακόμη περισσότερο και περιέλαβε και άλλους τομείς όπως ενέργεια, σημαντικές υποδομές, φυσικοί πόροι κλπ. Μάλιστα η δύναμη ελέγχου και παρέμβασης του Ιταλικού κράτους μπορεί να αφορά ακόμα και "ευρωπαϊκές ξένες επενδύσεις" και όχι μόνο περιπτώσεις Κίνας ή άλλων χωρών εκτός ΕΕ.[4]

Στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, μια πρόσφατη μελέτη εντόπισε ότι - μετά την πανδημία - σε όλες σχεδόν (με εξαίρεση την Πολωνία και την Τσεχία που διατηρούν ένα πιο χαλαρό καθεστώς) θεσπίστηκαν αυστηρότεροι κανόνες για τις ξένες επενδύσεις και εξαγορές (από χώρες εκτός ΕΕ), ιδιαίτερα όσον αφορά βασικές υποδομές, θέματα εθνικής ασφάλειας, φυσικούς πόρους και ιδιαίτερα το νερό, όπως επίσης και σε επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας. Κάποιες χώρες όπως Λιθουανία και Ουγγαρία επέβαλαν κανόνες και απαγορεύσεις και σε επενδύσεις που έχουν να κάνουν με ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο.[5]

Σταδιακά έχει αρχίσει να διαμορφώνεται ένα καθεστώς ελέγχου και για τις αγορές ακινήτων σε χώρες της ΕΕ από ξένα επενδυτικά κεφάλαια. Για παράδειγμα στην Αυστρία οι αγορές ακινήτων υπόκεινται σε έλεγχο από τοπικές-περιφερειακές αρχές ως προς τη σκοπιμότητα - αναγκαιότητα της αγοράς και αν επηρρεάζουν κοινωνικά και πολιτισμικά την περιοχή στην οποία θέλουν να αγοράσουν.

Στο Βέλγιο υπόκεινται σε έλεγχο από την αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, ενώ στην Δανία εφαρμόζεται ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο, το οποίο       η χώρα έχει εξασφαλίσει ως εξαίρεση από την Συνθήκη Προσχώρησης της στην ΕΕ. Ο μη-Δανός αγοραστής (ακόμα και προερχόμενος από άλλη χώρα της ΕΕ) ελέγχεται διεξοδικά για το τι θέλει να κάνει με το ακίνητο, οικογενειακή κατάσταση, ποινικό μητρώο κλπ. Ανάλογη εξαίρεση μέσω της Συνθήκης Προσχώρησης έχει πετύχει και η Μάλτα, όπου απαγορεύεται η απόκτηση εξοχικής κατοικίας από μη-μόνιμους κατοίκους.

Σε άλλες χώρες, οι έλεγχοι επικεντρώνονται κυρίως σε φορολογικά θέματα ή στην τήρηση των διακρατικών συμφωνιών.[6] Ορισμένες πάντως – όπως δυστυχώς και η Κύπρος – παραμένουν ξέφραγο αμπέλι …

Στην Ελλάδα, η άφιξη των ΞΙΕΚ όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκε με περιοριστικούς κανόνες, αλλά καλωσορίστηκε ως ένα υποκατάστατο εισροής επενδυτικών κεφαλαίων κατά την περίοδο των Μνημονίων που η οικονομία μας χαρακτηριζόταν από μεγάλη έλλειψη ρευστότητας.

Την ίδια περίοδο, η χορήγηση της Χρυσής Βίζας σε ποικιλώνυμους επενδυτές από το εξωτερικό υιοθετήθηκε και εκθειάστηκε από τις διάφορες κυβερνήσεις ως ένα μέσο προσέλκυσης κεφαλαίων και τόνωσης της καθημαγμένης αγοράς ακινήτων. Πλην όμως οι πολιτικές αυτές εφαρμόστηκαν άκριτα, χωρίς παρακολούθηση των εισροών κεφαλαίων και κυρίως χωρίς καμμία αξιολόγηση των επιπτώσεων που είχαν στις ελληνικές επιχειρήσεις και την ακίνητη περιουσία.

Μέσα στο διεθνοποιημένο περιβάλλον ολιγοπωλιακών τακτικών αλλά και των πολλαπλών γεωπολιτικών κρίσεων, εμπεριέχονται κίνδυνοι τους οποίους οφείλει η ελληνική πολιτεία να προβλέψει και να ρυθμίσει πριν υποστούμε μη-αναστρέψιμες βλάβες στον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας και στην διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του κράτους και των ιδιωτών.

Σήμερα η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει ένα διπλό κίνδυνο:

Πρώτος κίνδυνος που έχει ήδη διαπιστωθεί σε μεγάλη έκταση είναι η απόκτηση μεγάλης ακίνητης περιουσίας από άγνωστους επενδυτές τρίτων χωρών, με άδηλες προθέσεις αξιοποίησης της και αυθαίρετης μελλοντικής μεταβίβασης σε άλλους ιδιοκτήτες. Σε πολλές περιπτώσεις, η υπερ-συγκέντρωση ιδιοκτησίας  μπορεί να επηρρεάσει τον χαρακτήρα εξέλιξης μιας τουριστικής περιοχής ή να αλλοιώσει σκόπιμα την σύνθεση του πληθυσμού σε περιοχές εθνικής ευαισθησίας (όπως για παράδειγμα στην Θράκη).

Δεύτερος κίνδυνος είναι ότι σε περιπτώσεις εξαγοράς επιχειρήσεων, ενδέχεται να επηρεαστεί η βιωσιμότητα των επενδύσεων από την «βιασύνη» κλειδώματος υπεραξίας και η εγχώρια εταιρεία να βρεθεί αύριο αδύναμη να αντιμετωπίσει νέες τεχνολογικές προκλήσεις. 

Η υψηλή πιθανότητα αιφνίδιας εξόδου από μία αγορά που επιδεικνύουν οι ΞΙΕΚ για να κεφαλαιοποιήσουν το βραχυχρόνιο κέρδος, κάνει επίσης την πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων πιο ευάλωτη στον κίνδυνο εξωτερικών διαταραχών. Ήδη, με αφορμή την ενεργειακή κρίση, πολλά ΞΙΕΚ άρχισαν να αποχωρούν από την ελληνική αγορά.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής πιστεύει ότι η οικονομική δραστηριότητα και ο πλούτος που δημιουργείται στην χώρα ωφελούνται μεν από τις σοβαρές ξένες επενδύσεις και τις διεθνείς συνεργασίες γιατί κομίζουν κεφάλαια και τεχνογνωσία, όχι όμως όταν αυτές γίνονται είτε εκτός πλαισίου ΕΕ είτε κερδοσκοπικά και σε βαθμό ανεξέλεγκτο που εξαφανίζει την γηγενή συμμετοχή στις επιχειρήσεις, τις τράπεζες και την κατοικία.

Για να αντιμετωπιστούν φαινόμενα μαζικών εξαγορών ακινήτων και επιχειρήσεων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών της οικονομικής κρίσης αλλά και του έντονου ενδιαφέροντος που συνεχίζει να παρατηρείται από επενδυτικά funds προερχόμενα κυρίως από τις αναδυόμενες αγορές της Ανατολής και άλλες χώρες εκτός ΕΕ, προτείνεται η ενίσχυση των κανόνων διαφάνειας και η πρόβλεψη προστασίας της εγχώριας ακίνητης περιουσίας από τον κινδύνους της μαζικής αφελληνοποίησης.

Με λίγα λόγια πιστεύουμε ότι «η οικονομία της Ελλάδας πρέπει να λειτουργεί μεν σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκών κανόνων αλλά με ισχυρή εθνική συμμετοχή και πρωτοβουλίες», οι οποίες διασφαλίζουν αφενός μεν την βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς υπερκορεσμό και καταστροφή του περιβάλλοντος, αφετέρου την εγχώρια συμμετοχή στην δημιουργία και συσσώρευση της ελληνικής οικονομίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνουμε μια σειρά μέτρων που θα βοηθήσουν στην καλύτερη εξισορρόπηση μεταξύ ξένων και εγχώριων κεφαλαίων και την αποτροπή ενός γενικευμένου αφελληνισμού της ελληνικής οικονομίας και περιουσίας. Συγκεκριμένα:

(α) Άμεση και πλήρης κατάργηση του υποτελούς καθεστώτος της Χρυσής Βίζας σε όλες τις περιοχές της χώρας και για οποιοδήποτε ποσόν εξαγοράς κατοικίας. Σε περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, παύει να ισχύει στην λήξη της και δεν αντικαθίσταται.

(β) Η απόκτηση ακίνητης περιουσίας (κατοικιών, τουριστικών επιχειρήσεων, κλπ) υπόκειται σε έλεγχο σκοπιμότητας για την διαπίστωση της ανθεκτικότητας, βιωσιμότητας, και μη-αλλοίωσης κρίσιμων πολιτισμικών, γεωμορφικών και οικιστικών χαρακτηριστικών.

Νόμος θα καθορίζει το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό απόκτησης ακίνητης περιουσίας σε μία περιοχή από αγοραστές ξένης υπηκοότητας εκτός ΕΕ, μετά από εξειδικευμένες μελέτες της Περιφέρειας και των αρμοδίων τοπικών αρχών.

(γ) Χρειάζεται επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου ώστε να περιέχει προβλέψεις και κανόνες έναντι των μαζικών εξαγορών και να προστατεύει τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού.

(δ) Απαγορεύεται επί μία δεκαετία η εξαγορά από ΞΙΕΚ ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Υγείας, Ενέργειας, Ασφάλειας και Άμυνας ή και σε άλλους που θα θεωρηθούν στρατηγικής σημασίας σε μια κρίσιμη συγκυρία. Συνεργασίες και συνέργειες μπορεί να προβλέπονται μεταξύ χωρών της ΕΕ είτε μέσω διμερών συμφωνιών.

(ε) Υποστηρίζουμε την βιωσιμότητα των χιλιάδων εγχώριων επιχειρήσεων που αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες αιμοδοσίας της εθνικής οικονομίας και κυρίως ενίσχυσης της απασχόλησης και προώθησης των εγχώριων προϊόντων και υπηρεσιών. Η πολιτική αυτή, όχι μόνο δεν αποτελεί εμπόδιο στην επιχειρηματικότητα, αλλά δημιουργεί πιο υγιείς προϋποθέσεις και πιο ελκυστικές συνθήκες για ουσιαστικές και μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε μια εθνική οικονομία που στηρίζεται σε σταθερές βάσεις και εκπέμπει περισσότερη επενδυτική σιγουριά και αποδοτικότητα.


[1] Τα στοιχεία από την συζήτηση στην Βουλή, 11/2/2022. Πηγή: https://www.capital.gr/oikonomia/3614127/sta-18-7-dis-o-tziros-ton-tuxeron-paixnidion-to-2021-kerdizei-edafos-to-diadiktuo

[2] Ashley C. Brown, Jon Stern, and Bernard Tenenbaum with Defne Gencer, (2006), Handbook for Evaluating Infrastructure Regulatory Systems. The World Bank, Washington, D.C. (σελ. 422).

[3] ASHURST SPAIN - COVID-19, 20 NOV 2020, Restrictions on Foreign Direct Investments in Spain.

[4]https://www.gtlaw.com/en/insights/2021/5/italys-golden-powers-latest-legislative-developments 

[5]https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ce/Documents/about-deloitte/ce-foreign-direct-investment-in-central-europe.pdf 

[6]https://www.bdoni.com/getattachment/Insights/European-Property-Tax-Guide-2021/GPCS-European-Property-Tax-Brochure.pdf.aspx?lang=en-GB  

Πες τη γνώμη σου

Για να δεις τα σχόλια και να έχεις πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες της πλατφόρμας μπορείς εύκολα να συνδεθείς εδώ

Μπορείς να συμμετέχεις!

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *