Feedback

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποστήριξης μελών & φίλων

Μέσα από το κίνημα η φωνή σου ακούγεται.

3. ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ

3.1 Το σχέδιο για την ψηφιακή Ελλάδα

Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής προτείνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη δίκαιη ψηφιακή μετάβαση της χώρας μας. Βασίζεται σε συγκεκριμένες δράσεις, προδιαγράφει το πλαίσιο και τις αρχές για μια ολοκληρωμένη και συνεκτική ψηφιακή πολιτική, η οποία ενδυναμώνει τους πολίτες, τη δημοκρατία και απελευθερώνει δημιουργικές δυνάμεις του τόπου μας για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της κοινωνίας και της οικονομίας. Το Σχέδιο “Ψηφιακή Ελλάδα” υπερβαίνει τη διάσταση της ψηφιακής διακυβέρνησης και αποτελεί προϊόν συλλογικής επεξεργασίας και διαβούλευσης με τους πολίτες, στελέχη φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα.

Το σχέδιο μας αξιοποιεί την συσσωρευμένη θετική εμπειρία από σημαντικές μεταρρυθμίσεις του προοδευτικού μας χώρου, όπως τα ΚΕΠ, η ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, οι Ηλεκτρονικές Προμήθειες με Διαφάνεια, η διαβούλευση, η διαφανής επιλογή στελεχών του δημοσίου καθώς και τις υποδομές που σήμερα χρησιμοποιούμε ως πλατφόρμες για βασικές ψηφιακές υπηρεσίες.

Μέσα από την υλοποίηση του ολοκληρωμένου σχεδίου μας βάζουμε τα θεμέλια μιας δίκαιης ψηφιακής μετάβασης που θα ωφελεί όλους. Το αναλυτικό πρόγραμμα “Ψηφιακή Ελλάδα” είναι διαθέσιμο για διαβούλευση και σχολιασμό στην πλατφόρμα διαλόγου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής digitalsociety.gr, με στόχο το διαρκή εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση του, ώστε να αποτελέσει ένα χρήσιμο και δυναμικό εργαλείο, πυξίδα για την ψηφιακή μετάβαση της κοινωνίας και της οικονομίας.

To σχέδιο μας είναι ευθυγραμμισμένο σε επίπεδο δράσεων και με το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ψηφιακή Δεκαετία εστιάζοντας σε τέσσερις βασικούς τομείς: Δεξιότητες, Κυβέρνηση, Υποδομές και Επιχειρήσεις.

Κύριοι στόχοι που πρέπει να πετύχουμε άμεσα:

 • Κοινωνία χωρίς ανισότητες και ψηφιακό χάσμα
 • Πληθυσμό με ψηφιακό εγγραμματισμό και ψηφιακούς επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης
 • Ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων
 • Ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και παροχή πραγματικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών με βάση τις διαφορετικές ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων
 • Εκδημοκρατισμός των νέων αναδυόμενων τεχνολογιών με ισότιμη πρόσβαση από όλους

Τα βασικά δομικά συστατικά του συνολικού  σχεδίου περιλαμβάνουν:

 • Την αντίληψη για περιβάλλον στην Ευρώπη και τον Κόσμο και τις στρατηγικές κατευθύνσεις της χώρας μας, π.χ με βάση το δείκτη DESI η χώρα μας πρέπει να κάνει άλματα, όχι για να προσεγγίσει την πρώτη θέση, αλλά για να ανέβει από τις τελευταίες θέσεις και να βρεθεί μόλις στον μέσο όρο των άλλων χωρών της ΕΕ.
 • Τις αρχές για τη δίκαιη ψηφιακή μετάβαση η οποία βασίζεται στην κατάκτηση της αξίας και των αποτελεσμάτων της τεχνολογίας από την κοινωνία και την οικονομία, στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, την προώθηση της συμμετοχικότητας, των ανοικτών τεχνολογιών και της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας μας που παράγει τεχνολογία και μπορεί να την εξάγει σε άλλες αγορές.
 • Ένα Πλαίσιο ανοικτής διαβούλευσης με τους πολίτες, τις εταιρείες, την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα και το οικοσύστημα καινοτομίας της χώρα μας, για την υλοποίηση ψηφιακών δράσεων με προτεραιότητα το δημόσιο συμφέρον και την ψηφιοποίηση δημόσιων υποδομών και δικτύων
 • Tην Αποτελεσματική Ψηφιακή Μετάβαση του Δημόσιου Τομέα με παρεμβάσεις όπως την αποτελεσματική στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών με επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης, την υποστήριξη των στελεχών της δημόσιας διοίκησης, την άμεση αναβάθμιση πληροφοριακών υποδομών όπως το gov.gr, ώστε να παρέχει προσωποποιημένες υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, τα ανοικτά δεδομένα και την αποδοτική υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών σε τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας αξιοποιώντας αναδυόμενες τεχνολογίες, την λειτουργία των δημόσιων υποδομών ως ανοιχτή πλατφόρμα για την ανάπτυξη υπηρεσιών αξίας για την κοινωνία και την αναβάθμιση των ΚΕΠ.
 • Την ενδυνάμωση της δημοκρατίας, της συμμετοχικότητας και την προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας μέσα από παρεμβάσεις όπως την ενίσχυση και επέκταση του θεσμού του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, της διεύρυνσης λειτουργίας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για νομοσχέδια και αποφάσεις της διοίκησης, της παρουσίασης ανοικτών δεδομένων για οικονομικά στοιχεία και δαπάνες, για όλους τους φορείς και επιχειρήσεις που διαχειρίζονται δημόσιους πόρους και της αξιολόγησης του κυβερνητικού έργου μέσα από το διαδίκτυο.
 • Την υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης και της τοπικής επιχειρηματικότητας με βασικούς μοχλούς τις ψηφιακές υποδομές και την τεχνολογία, την αποδοτική και διαφανή αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για δράσεις έξυπνων πόλεων (smart cities) που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στη καθημερινή λειτουργία των ΟΤΑ, το  πράσινο και στο περιβάλλον, την έξυπνη μετακίνηση, την ανακύκλωση μέσω ψηφιακών εργαλείων και την υποστήριξη τοπικών εταιρειών τεχνολογίας στους δήμους μας, με έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε τοπικό επίπεδο και την ενίσχυση της συμμετοχικότητας.
 • Τη στήριξη της Ψηφιακής και Νεοφυούς επιχειρηματικότητας με ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε γνώση και χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και την υποστήριξη της εξωστρέφειας των υφιστάμενων ελληνικών επιχειρήσεων, διευκολύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους ώστε να μπορούν να εισέλθουν ευκολότερα σε αγορές του εξωτερικού, μέσω της ψηφιοποίησης των πωλήσεων, των ενεργειών προώθησης, κοκ, και τη δημιουργία Ελληνικού Οικοσυστήματος τεχνολογίας και καινοτομίας που μπορεί να υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας.
 • Τη Συνεργασία με το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας, τις startup επιχειρήσεις, την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα για την άμεση αξιοποίηση καινοτόμων πρακτικών και αποτελεσμάτων σε μια σειρά προκλήσεων της κοινωνίας και της οικονομίας σε όλους τους τομείς πολιτικής: Υγεία, εκπαίδευση, αγροδιατροφή, ενέργεια, περιβάλλον, ακρίβεια κ.ά.
 • Τον σχεδιασμό ψηφιακών παρεμβάσεων με διαφάνεια και αποδοτικότητα, ώστε η αγορά προμηθειών τεχνολογίας και υλοποίησης ψηφιακών δημόσιων υποδομών  να είναι ανοιχτή σε προμηθευτές όλων των μεγεθών, και όχι μόνο σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.
 • Την ισότιμη πρόσβαση στις ευκαιρίες των ευρυζωνικών δικτύων, τις επενδύσεις για τις οπτικές ίνες και την ευρυζωνικότητα στις πόλεις σε ένα μοντέλο που να βάζει στο κέντρο το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και του πολίτη. Καθολική ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών νέας γενιάς για όλους τους δημόσιους φορείς και όλα τα εμπορικά και βιοτεχνικά-βιομηχανικά κέντρα της χώρας και σε συνεργασία με τους Δήμους  ακολουθώντας πετυχημένα ευρωπαϊκά μοντέλα όπως το WIFI4EU.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Θέλουμε να δούμε την ψηφιακή εποχή να δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης στον τομέα της τεχνολογίας και σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Οι ψηφιακές δεξιότητες έχουν νόημα μόνο όταν αποτελούν μέρος ενός ενιαίου και συνεκτικού εκπαιδευτικού προγράμματος σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, ταν υποστηρίζονται από μια ολοκληρωμένη στρατηγική διάθεσης ανοικτού εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Οι ψηφιακές δεξιότητες επηρεάζουν τη λειτουργία του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα και πρέπει να συνοδεύονται από ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης ανοικτών τεχνολογιών που μπορεί να συνδράμει το σύνολο της οικονομίας και ταυτόχρονα να ενισχύσει την απασχόληση των νέων επιστημόνων στην ίδια τους τη χώρα μέσα από την εξωστρεφή, βιώσιμη έρευνα και επιχειρηματικότητα.

Μέσα από το σχέδιο μας επιδιώκουμε να ανθίσει η ψηφιακή οικονομία, να ωφεληθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,  η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία. Να αυξηθούν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Θέλουμε να ενισχύσουμε τις απαραίτητες δομές στα Πανεπιστήμια, στα Ερευνητικά κέντρα και τις Τοπικές κοινωνίες ώστε να γίνουν φυτώρια ανάπτυξης και καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Εθνική Πολιτική για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Θα επιταχυνθεί και θα διαδοθεί περισσότερο η κατανόηση των ψηφιακών μέσων πράγμα απαραίτητο για το μέλλον μας. Είναι ανάγκη να διαμορφωθεί εθνική στρατηγική για τις ψηφιακές δεξιότητες σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και την τεχνική εκπαίδευση, η οποία να είναι αποδεκτή, ει δυνατόν, από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Διαφορετικά, θα συνεχίσουμε να σπαταλάμε εθνικούς και κοινοτικούς πόρους χωρίς τα αναγκαία αποτελέσματα.

Στη χώρα μας είναι σημαντικό να υπάρχει, κατ’ αρχήν, διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό στα ελληνικά και αγγλικά και σε οπτικοακουστική μορφή σε ψηφιακό αποθετήριο, ενότητες για ελεύθερη χρήση στο Διαδίκτυο από όλους που θα παράγεται με ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτό λογισμικό.

Η στρατηγική θα πρέπει να βασίζεται σε εθνικές έρευνες δεξιοτήτων με περιοδικό χαρακτήρα εστιασμένες τόσο στη μελλοντική ζήτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων όσο κι στις ανάγκες των πολιτών για δεξιότητες πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων  -  καταλύτης της ψηφιακής μετάβασης της κοινωνίας και της οικονομίας

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης πρέπει να έχει στο επίκεντρο την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, την ενδυνάμωση του πολίτη, την ενίσχυση των θεσμών και της εμπιστοσύνης στη δημόσια διοίκηση.  Η δράση της ψηφιακής μετάβασης του δημόσιου τομέα πρέπει να πραγματοποιείται με ανοιχτές διαδικασίες, να ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Σε αντίθετη περίπτωση πραγματοποιείται η ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας με εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης θα είναι ημιτελής αν δεν συνδυαστεί με παρεμβάσεις στην εκπαίδευση, τη συμμετοχή των πολιτών και την ενίσχυση της διαφάνειας και λογοδοσίας καθώς και την υποστήριξη ανοικτών προτύπων και διαδικασιών για την υλοποίηση ψηφιακών υποδομών με ίσες ευκαιρίες.

Βασικές Δράσεις:

1.Χρειάζεται να διασφαλίσουμε ότι τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης έχουν όλα τα εφόδια και λειτουργούν σε ένα υγιές και αποδοτικό περιβάλλον : Ψηφιακά εργαλεία συνεργασίας, διαχείρισης της διοικητικής γνώσης, διαδικασίες, και εκπαίδευση. Χρειάζεται ενίσχυση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης για την κλιμάκωση εκπαιδευτικών δράσεων και την παραγωγή ανοικτού απλοποιημένου εκπαιδευτικού περιεχομένου για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Χρειάζεται μια ανοικτή και αποδοτική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου τομέα μέσα από την  αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και τη διαθεση εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ολους. Είναι αναγκαία η επιμόρφωση και κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων στο αντικείμενο της ψηφιακής διακυβέρνησης και διαμόρφωση ψηφιακής κουλτούρας.

2. Χρειάζεται Άμεση αναβάθμιση της κεντρικής διαδικτυακής πύλης gov.gr σε μια πλατφόρμα η οποία θα παρέχει προσωποποιημένες υπηρεσίες για κάθε διαφορετική ανάγκη πολίτη και επιχείρηση. Η πλατφόρμα του gov.gr πρέπει να λειτουργεί σε όρους του 2022 και να επιτρέπει μέσα από ανοικτά πρότυπα την απλοποίηση των διαδικασιών του δημόσιου και του ιδιωτικά τομέα. Το gov.gr θα πρέπει να μετασχηματιστεί από απλός κατάλογος υπηρεσιών σε μια υποδομή που εξασφαλίζει στους πολίτες παροχή υπηρεσιών με διαφάνεια και πληροφόρηση και εξατομίκευση. Οι πολίτες δεν θα πρέπει να υποβάλουν ξανά και ξανά στοιχεία που το κράτος γνωρίζει.  Παράλληλα θα επιτρέπει στη δημόσια διοίκηση την παρακολούθηση των διαδικασιών.

3. Υλοποίησης  δράσης social.gov για την διαφανή και εύκολη πρόσβαση του πολίτη σε δικαιώματα, κοινωνικές παροχές και δυνατότητες με αυτόματο και προσωποποιημένο τρόπο με βάση τις ανάγκες του. Το Κράτος οφείλει να είναι προετοιμασμένο για κάθε διαφορετική ανάγκη αξιοποιώντας προς το συμφέρον των πολιτών τα δεδομένα που διαθέτει,  και όχι να ζητά συνεχώς από τον πολίτη να τεκμηριώνει πράγματα που ήδη το κράτος γνωρίζει!. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να προβλεφθεί και η ασφαλής διαλειτουργικότητα και συνεργασία με πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης π.χ δήμοι και με δράσεις του ιδιωτικού τομέα. 

4. ΔΙΑΥΓΕΙΑ 2.0 - Ενίσχυση και Ενδυνάμωση του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ που υλοποίησε το ΠΑΣΟΚ το 2010. Διάθεση απλών εργαλείων αναζητήσεων και οπτικοποίησης δεδομένων για τους πολίτες. Το Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ μπορεί να υποστηρίξει ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες διοίκησης. Η αξιοποίηση των δεδομένων του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ μπορεί να βοηθήσει τη διαμόρφωση πολιτικών εξοικονόμησης κόστους και την απλοποίηση των διαδικασιών όπως για παράδειγμα από την εφαρμογή αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης στις 50 εκ. Διοικητικές αποφάσεις και πράξεις που έχουν αναρτηθεί. 

5. Ενισχύουμε τη συμμετοχικότητα και την διαφάνεια. Αξιολόγηση από τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και τους πολίτες των έργων και δράσεων ψηφιακής μετάβασης, πριν την δέσμευση οικονομικών πόρων.

6. Ανοικτο Μητρώο παρόχων υλοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών αξιοποιώντας τις βασικές υποδομές του gov.gr (π.χ μηχανισμών taxis κλπ). Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα με ασφάλεια να χρησιμοποιούνται οι διαδικασίες π.χ υπεύθυνων δηλώσεων κ.α για την υλοποίηση υπηρεσιών σε τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας και με την αξιοποίηση μηχανισμών συγκατάθεσης από τους πολίτες με απλό και ασφαλή τρόπο.  

7. Ανοικτή Δημόσια Διοίκηση. Ο Πολίτης και  επιχείρηση για κάθε συναλλαγή με το δημόσιο θα πρέπει να είναι ενήμεροι για το ποια υπηρεσία και σε τι στάδιο βρίσκεται οποιοδήποτε αίτημα. Μέσα από τη διάθεση ανωνυμοποιημένων στατιστικών δεδομένων  μπορούμε να υποστηρίζουμε άμεσα υποστελεχωμένες υπηρεσίες ή να προλαμβάνουμε καταστάσεις στρεβλής λειτουργίας,  μέσω της διαφάνειας, προστατεύοντας τον πολίτη και τον δημόσιο υπάλληλο.  

8. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του Δημόσιου Τομέα.  Δημιουργία ευέλικτων και αποκεντρωμένων μοντέλων βάσει ενιαίων προτύπων για τη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση των παρεχόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από την αγορά. Μετασχηματισμός του ΣΥΖΕΥΞΙΣ σε εικονικό δίκτυο της δημόσιας διοίκησης επικεντρωμένο στην ασφάλεια και ανεξάρτητο από την τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία. (Δίκτυο Δημόσιου Τομέα). Χρήσιμο σε αυτή την περίπτωση θα ήταν και η αξιοποίηση μηχανισμών ανοικτών cloud marketplaces για την συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών συνεργασίας, διαχείρισης γνώσης κ.α τα οποία θα έχουν πρόσβαση τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Ο Δημόσιος Τομέας πρέπει να πληρώνει τιμές αγοράς και όχι να υπερχρεώνεται για υπηρεσίες που δεν χρησιμοποιεί.

9. Ενιαίο ψηφιακό μητρώο πολιτών. Εφαρμογή ενιαίου κεντρικού συστήματος για τη διαχείριση του μητρώου των πολιτών. Συμμόρφωση με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για υπηρεσίες ταυτοποίησης και εμπιστοσύνης για την εφαρμογή ενιαίου μοντέλου πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου (eIDAS) και διασύνδεση με άλλες δράσεις π.χ Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) μέσα από τη διάθεση μηχανισμών διαλειτουργικότητας για τον ιδιωτικό τομέα με στόχο την απλοποίηση διαδικασιών και τη μείωση του κόστους.

10. Διασφάλιση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας για κεντρικές υποδομές π.χ GOV ERP, CRM με την υιοθέτηση ανοικτών τεχνολογιών, τη μείωση κόστους για το δημόσιο τομέα,  και τη διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα της δημόσιας διοίκησης για την αυτοματοποίηση διάθεσης στοιχείων.

11. Νέοι “Ψηφιακοί δρόμοι” - υλοποίηση δημόσιων υποδομών με διαφάνεια και αποδοτικότητα. Για παράδειγμα το Digital Marketplace στο gov.UK έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ο δημόσιος τομέας αγοράζει IT και ψηφιακές υπηρεσίες. Ανοίγοντας την αγορά προμηθειών σε προμηθευτές όλων των μεγεθών, σε εταιρίες startups κοκ και όχι μόνο σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, οδήγησε σε αυξημένο ανταγωνισμό, χαμηλότερες τιμές και πιο εξειδικευμένους και τοπικούς προμηθευτές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη εγχώριας τεχνογνωσίας, τοπικής ανάπτυξης και εξωστρέφειας.  

12. Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη δημόσια διοίκηση για την ευθυγράμμιση με το περιβάλλον της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης (industry 4.0), τις σχετικές τάσεις και τις αναδυόμενες τεχνολογίες σε μια σειρά θεμάτων που αφορούν το RPA και την αυτοματοποίηση διαδικασιών (Robotic Process Automation), Τεχνητή Νοημοσύνη, blockchain, AR/VR. Απαραίτητη δράση προς αυτή την κατεύθυνση ειναι η συστηματοποίηση της συνεργασίας με το ελληνικό ανθρώπινο κεφάλαιο, το οικοσύστημα των startup εταιρειών για την μεταφορά τεχνολογίας από άλλους τομείς στη δημόσια διοίκηση.

13. Διάθεση ανοικτών (μη προσωπικών) δεδομένων open data. Τα δεδομένα τα έχει πληρώσει ο φορολογούμενος και πρέπει να είναι ανοικτά και προσβάσιμα στους πολίτες για το δημόσιο έλεγχο και την ανάπτυξη οικοσυστήματος ψηφιακής οικονομίας.  Τα ανοικτά (μη προσωπικά, δηλαδή στατιστικά, γεωγραφικά κ.α )  δεδομένα του δημόσιου τομέα είναι κεντρική πολιτική επιλογή της Ε.Ε.  Είναι το καύσιμο της ψηφιακής οικονομίας  και θα πρέπει να προωθηθούν σε όλους τους τομεις της οικονομίας όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός και το περιβάλλον. Εκτός από την προώθηση της διαφάνειας, θα απελευθερωθουν σημαντικές δημιουργικές δυνάμεις ελλήνων μηχανικών που  έχουν ιδέες για το πώς μπορούν τα πράγματα να γίνουν καλύτερα! Θα πρέπει να δοθεί επίσης έμφαση στη διάθεση  δεδομένων συλλογής τιμών από το κράτος π.χe-katanalotis.gov.gr για τα βασικά αγαθά , ενέργεια, τηλεπικοινωνίες,  τιμές καυσίμων  (μέσα από τον ανασχεδιασμό του απαρχαιωμένου fuelprice.gr)  με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών από εφαρμογές σύγκρισης τιμών και την διαφανή λειτουργία της αγοράς προς το συμφέρον του καταναλωτή. 

Επιμέρους κατευθύνσεις

 • Συμμετοχικά Εργαστήρια καινοτομίας govtech σε συνεργασία με τους φορείς, πολίτες και στελέχη της δημόσιας διοίκησης μέσα από το ΕΚΔΔ - Σύσταση μονάδων καινοτομίας σε επίπεδο Υπουργείου.
 • Εφάπαξ καταχώρηση δεδομένων σε συστήματα του δημοσίου κατά την αλληλεπίδραση με τους φορείς της δημόσιας διοίκησης και έλεγχος των δεδομένων από τον πολίτη. Να ξέρει ποια στοιχεία αποθηκεύονται στα δημόσια πληροφοριακά συστήματα και πώς αξιοποιούνται.
 • Πράσινη διακυβέρνηση, με την αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διευκόλυνση της μετάβασης, περιλαμβανομένων των δημόσιων οργανισμών, προς μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Ύπαρξη ηλεκτρονικών αντί φυσικών αρχείων, προώθηση ανοικτών συνεργατικών εφαρμογών - project management.
 • Διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών και της μεταφοράς τους σε τρίτους. Επιτυχής εφαρμογή του General Data Protection Regulation (GDPR) και διασφάλιση του δικαιώματος του πολίτη να γνωρίζει τα δεδομένα που συλλέγουν τα δημόσια πληροφοριακά συστήματα.
 • Κάθε υπηρεσία, εφαρμογή ή υπολογιστικό σύστημα που αναπτύσσεται με δημόσιο χρήμα, θα πρέπει υποχρεωτικά να αποδίδεται στο δημόσιο και τους πολίτες που το πλήρωσαν, με άδεια ελεύθερης χρήσης και τροποποίησης του κώδικα, και πλήρη τεκμηρίωση, ώστε να είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίησή του.
 • Χρήση καινοτόμων τεχνολογιών (π.χ. blockchain) για την ενίσχυση της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της συμμετοχικότητας.

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ : Προώθηση της συμμετοχικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Μέσα από τη δραστηριότητα του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής βάζουμε το πλαίσιο της ενεργής συμμετοχής των πολιτών

 • Να διαμορφώσουμε ένα ανοικτό, δυναμικό σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο έχει ως πρωταρχικό του στόχο την επανατοποθέτηση των σχέσεων κυβέρνησης και πολιτών.
 • Ένα σύστημα συμμετοχικής διακυβέρνησης που βασίζεται στη συμμετοχή, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ανοικτότητα σε ολόκληρο το σύστημα διακυβέρνησης: κυβέρνηση, δημόσια διοίκηση αλλά και ιδιωτικός τομέας.
 • Ένα τέτοιο σύστημα διακυβέρνησης προτείνει λύσεις σε προκλήσεις τόσο ιδεολογικές όσο και καθημερινές, πρακτικές, όπως η λειτουργία του πολιτικού συστήματος και των δημοσίων υπηρεσιών, οι εργασιακές σχέσεις, η διαχείριση των κοινών πόρων και ο τρόπος λήψης αποφάσεων σε πολλαπλά επίπεδα.

Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της συμμετοχικής  διακυβέρνησης

 1. Υποχρεωτική ένταξη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, κάθε φορέα και εταιρείας που διαχειρίζεται δημόσιους πόρους (Ενέργεια, Περιβάλλον, Υποδομές κ.α).
 2. Υποχρεωτική ηλεκτρονική ανάρτηση των οικονομικών των κομμάτων στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 3. Ενίσχυση της ηλεκτρονικής διαβούλευσης. Υποχρεωτική διαβούλευση και υποχρεωτική αναφορά για την συμμετοχή και τις προτάσεις των πολιτών και των φορέων. Ποια σχόλια λαμβάνονται υπόψη και ποια όχι και για ποιο λόγο. Πραγματική λογοδοσία για τις δυναμικές ανάγκες και τις προτάσεις της κοινωνίας
 4. Παρουσίαση των οικονομικών και αναλυτικών στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε πραγματικό χρόνο (real time online).
 5. Αύξηση της συμμετοχής πολιτών στις διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικών. Μέσω της εφαρμογής λύσεων ΤΠΕ και με εξασφάλιση αποτελεσματικών και διαφανών διαδικασιών, οι πολίτες συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις σχετικά με τη δημόσια πολιτική, σε συζητήσεις και σε διαδικασίες χάραξης πολιτικής και στελέχωσης θέσεων ευθύνης.
 6. Χρειάζεται να καταστεί κύριος στόχος η απλούστευση και ο εξορθολογισμός των πολυπληθών κανόνων δικαίου της χώρας μέσω της ευρύτατης υιοθέτησης πρακτικών Καλής Νομοθέτησης. Το σημερινό σύστημα συμβάλει αρνητικά και αυτό στις μεγάλες καθυστερήσεις του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης της χώρας μας. Η φιλική πρόσβαση στο σύνολο της νομοθεσίας μαζί με την χρήση πρακτικών ευρείας διαβούλευσης καθώς και κανόνων δομημένης σύνταξης πριν και κατά τη διαδικασία νομοθέτησης θα συμβάλλουν θετικά στην ενίσχυση του ουσιαστικού δημοκρατικού διαλόγου όσο, στην παραγωγή ευκρινέστερων διατάξεων και στην κωδικοποίηση της νομοθεσίας στην πηγή τους.
 7. Σύστημα ,αξιολόγησης και ελέγχου του Κυβερνητικού έργου από τους πολίτες. Προτείνουμε την αξιοποίηση της υπάρχουσας εμπειρίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο τη λειτουργία συστήματος παρακολούθησης, διαφάνειας και συντονισμού του κυβερνητικού έργου. Το σύστημα πρέπει να ενημερώνεται υποχρεωτικά από όλους τους φορείς του δημοσίου τομέα και να παρέχει ανοιχτά δεδομένα,  ώστε να αποτελεί  το μέσο που θα βοηθήσει στην έγκαιρη αντιμετώπιση των όποιων δυσκολιών προκύπτουν στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος. 

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΞΥΠΝΗ - ΑΝΟΙΚΤΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΛΗ

Μια πόλη είναι έξυπνη όταν περιλαμβάνει όλους τους ενδιαφερόμενους στη διαδικασία λειτουργίας της και βασίζεται στην ανταλλαγή γνώσεων και τη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και τοπικής οικονομίας. ο μοντέλο ανάπτυξης των έξυπνων πόλεων οφείλει να βρει καινοτόμες λύσεις για τα προβλήματα που υφίστανται.  Εκτός από τις τεχνολογικές παρεμβάσεις στις πόλεις που ζούμε - οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται με την χρήση ανοικτών προτύπων - χρειάζονται στοχευμένα προγράμματα σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και εκπαίδευσης σε χρήσιμες εφαρμογές. Μέσα από το σχέδιο μας προτείνεται η λειτουργία συμμετοχικών εργαλείων και πρακτικών (ηλ. Διαβουλεύσεις, τοπικά δημοψηφίσματα, συμμετοχικός προϋπολογισμός) τα οποία θα δώσουν ρόλο και λόγο στους πολίτες για θέματα που αφορούν την καθημερινή τους ζωή.

Υλοποίηση σχεδίων τοπικών κοινωνιών για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών με:

1. Συστήματα διάγνωσης, αναφορές αξιολόγησης και αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης του ψηφιακού χάσματος,

2. Πρόσβαση σε υποδομές, διαδίκτυο, υπηρεσίες, εργαλεία και εγκαταστάσεις με ενίσχυση του δημοτικού δικτύου ευρυζωνικότητας (οπτικές ίνες, ασύρματο δίκτυο), παροχή συσκευών και διαδικτύου σε τοπικά κέντρα παροχής υπηρεσιών και

3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ -  Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΝΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ

Μέσα από το σχέδιο μας δίνουμε ευκαιρίες στο δημιουργικό ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας μας για ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ενισχύουμε το οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ενεργοποιώντας φορείς και στελέχη για την από κοινού ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, μέσα από στοχευμένες δράσεις, δομές και παρεμβάσεις, όπως είναι τα εργαστήρια καινοτομίας, μαραθώνιοι καινοτομίας και δράσεις business acceleration.

Με τέτοιες ενέργειες κινητοποιείται το δημιουργικό ανθρώπινο κεφάλαιο του οικοσυστήματος καινοτομίας, ενισχύεται η δημιουργία και η νεανική επιχειρηματικότητα, καθώς και οι συνεργασίες, αξιοποιείται η εμπειρία και η τεχνογνωσία των στελεχών των φορέων και προωθείται η καινοτομία. Επιπλέον, οι ενέργειες ανοιχτής καινοτομίας συμβάλλουν ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο “brain drain” και να μένουν οι νέοι επιστήμονες και επιχειρηματίες μας στη χώρα μας ενώ προωθούνται τα ανοικτά δημόσια δεδομένα (open data) τα οποία αποτελούν βασικό συστατικό της ψηφιακής οικονομίας.

Μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις κινητοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, τις start up επιχειρήσεις και την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα βάζουμε τις βάσεις ώστε η χώρα μας να αποτελέσει ένας διεθνής  κόμβος καινοτομίας και τεχνολογίας με εξωστρεφή προσανατολισμό.

Ενδεικτικές δράσεις:

 • Λειτουργική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων - Ανοικτά Ερευνητικά αποτελέσματα για τη διάδοση της γνώσης, τη μείωση των ανισοτήτων και την αντιμετώπιση προκλήσεων.

Επιπλέον:

 • Διοργάνωση δράσεων π.χ επιταχυντών και δομών καινοτομίας για την υποστήριξη του οικοσυστήματος καινοτομίας σε τομείς της οικονομίας και ανάδειξη καινοτόμων λύσεων.
 • Ενθάρρυνση ουσιαστικών επενδύσεων στον χώρο της τεχνολογίας
 • Διαφανές πλαίσιο λειτουργίας χρηματοδοτικών εργαλείων - funds τα οποία υποστηρίζονται με δημόσιους πόρους
 • Δείκτες εξωστρέφειας χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων στον χώρο της τεχνολογίας
 • Πλατφόρμες διάδοσης και αξιοποίησης καλών πρακτικών
 • Ανάπτυξη συνεργασιών και αναβάθμιση Enterprise Greece για την οργανωμένη και μεθοδική προσέγγιση ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα και προώθηση της εξωστρέφειας εταιρειών τεχνολογίας και τεχνολογικών ερευνητικών αποτελεσμάτων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Στην Εκπαίδευση: Βασική Εκπαίδευση: Χρειάζεται επιτάχυνση και ορθολογικός σχεδιασμός του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης, με παράλληλη διασφάλιση του δικαιώματος του παιδιού στην φυσική επικοινωνία με τους διδάσκοντες και συμμαθητές του και στον ελεύθερο χρόνο.  Αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ταχεία ανεύρεση πηγών πληροφοριών και για την ανάπτυξη βιωματικής μάθησης. Καταπολέμηση της υπερφόρτωσης των μαθητών με τακτικές αναφορές των διδασκόντων.  Οι πρακτικές για τα μαθήματα STEM  [Science, Technology, Engineering Mathematics] που είναι αναγκαία για την απόκτηση βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων μπορούν και πρέπει να διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση και την κοινωνία της πληροφορίας και γνώσης εφόσον βασίζονται σε ελεύθερο και ανοικτό περιεχόμενο, προσβάσιμο από όλους τους μαθητές και τους γονείς, χωρίς περιορισμούς.

Στον Τουρισμό: Ανάπτυξη προγραμμάτων για την παραγωγή ψηφιακών παιχνιδιών (Online και mobile gaming) στο πλαίσιο των δημιουργικών βιομηχανιών (Creative Industries), που περιλαμβάνουν επίσης την κινηματογραφική παραγωγή, τις οπτικοακουστικές και ψηφιακές τέχνες, την αρχιτεκτονική, το design, τη μουσική, τη διαφήμιση κ.α. Διάθεση ανοικτού πολιτιστικού περιεχομένου και ανοικτών δεδομένων για την ανάπτυξη υπηρεσιών εικονικής ξενάγησης με την χρήση πολλαπλών μέσων, υπηρεσίες μέσω κινητών συσκευών με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) για χώρους του Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού σε συνεργασία με το οικοσύστημα καινοτομίας, τεχνολογίας και έρευνας της χώρας μας.Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των εργαζομένων του τουρισμού σχετικά με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την αποτελεσματική εφαρμογή τους στην καθημερινότητα.

Ψηφιακή μετάβαση της Αγοράς Ενέργειας -  Ενεργειακή Δημοκρατία: Χρειάζεται η ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων για την εφαρμογή τεχνολογιών εξοικονόμησης και παρακολούθησης κόστους στα σπίτια (π.χ smart home) και στις επιχειρήσεις, εφαρμογή ανοικτών προτύπων σε έξυπνους μετρητές για την αξιοποίηση των δεδομένων κατανάλωσης από τους πολίτες.  Επιπλέον, απαιτείται διαφάνεια μέσω ψηφιακών μέσων στην υλοποίηση έργων ΑΠΕ ώστε να μην εμποδίζονται τα ώριμα έργα και να υλοποιούνται με τις ελάχιστες καθυστερήσεις, δίνοντας βάρος στις πραγματικές επενδύσεις. Χρειάζονται βάσεις για Ενεργειακή Δημοκρατία μέσα από την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην παραγωγή ενέργειας ώστε η ενεργειακή μετάβαση να γίνει με όρους αποτελεσματικότητας, διαφάνειας, και κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι παρεμβάσεις πρέπει να υποστηρίζονται παράλληλα από ανοικτές ψηφιακές πλατφόρμες που θα επιτρέπουν την λειτουργία και την κινητοποίηση των πολιτών και την εύκολη δημιουργία ψηφιακών ενεργειακών κοινοτήτων χωρίς γραφειοκρατία. Είναι απαραίτητη η χρηματοδότηση/αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων αναδυόμενων τεχνολογιών blockchain, AI, drones κ.α για την παρακολούθηση και συντήρηση του δικτύου με όφελος προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και για την έγκαιρη διαχείριση κρίσεων.

Ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροδιατροφικού τομέα με εφαρμογή πρακτικών έξυπνης γεωργίας, ενίσχυση νέων επιχειρηματιών και δημιουργίας περιφερειακών κέντρων ψηφιακών δεξιοτήτων. Λειτουργία ψηφιακών πλατφορμών σε θεματικό και γεωγραφικό επίπεδο για την σύνδεση με τον τουρισμό και την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών προϊόντων. Υποστήριξη στην χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και πρακτικών π.χ IOT, drones, Επεξεργασίας δεδομένων, blockchain κ.α μέσω λειτουργίας κέντρων καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο και περαιτέρω ενίσχυση για την αξιοποίηση προγραμμάτων και αποτελεσμάτων έρευνας. Σημαντικό σε αυτό το σημείο είναι και η διάθεση ανοικτών δεδομένων από κεντρικά πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου π.χ ΟΠΕΚΕΠΕ κ.α για την μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους για τις υπηρεσίες προς αγρότες. 

Ψηφιακός μετασχηματισμός της υγείας “ΕΣΥ 2.0”: Αξιοποίηση των τεχνολογικών υποδομών της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που υλοποιήθηκε από το ΠΑΣΟΚ το 2010 και στόχευε σε αναβαθμισμένες παροχές, διαφάνεια, εξοικονόμηση φαρμακευτικής δαπάνης, και βελτίωση των υπηρεσιών υγείας. Η υποδομή μπορεί σήμερα να λειτουργήσει ως μοχλός για τον δραστικό εκσυγχρονισμό του εθνικού δημόσιου συστήματος υγείας. Επιδιώκουμε την απλοποίηση των διαδικασιών και των ροών εργασίας σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών υγείας, με στόχο τον έλεγχο του κόστους, την αύξηση της διαφάνειας, και την ταχύτερη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Έχουμε επίσης την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε το εγχώριο ερευνητικό και επιχειρηματικό δυναμικό για νέες καινοτόμες εφαρμογές εξατομικευμένης ιατρικής ακριβείας, σε τομείς όπως οι διευρυμένοι ψηφιακοί φάκελοι υγείας, οι ψηφιακοί βοηθοί, η ψηφιακή κάρτα υγείας, τα στοχευμένα προληπτικά προγράμματα με εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων.

Η διαλειτουργικότητα των υφιστάμενων εφαρμογών και συστημάτων είναι απαραίτητη συνθήκη για την συγκέντρωση και διατήρηση των ψηφιακών δεδομένων και για την αξιοποίησή τους στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθοδολογιών. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των στελεχών του συστήματος υγείας σχετικά με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την αποτελεσματική εφαρμογή τους στην καθημερινή ιατρική πρακτική.

Κάθε επαγγελματίας του δημόσιου συστήματος υγείας θα εφοδιαστεί με μία ατομική ταμπλέτα υψηλών προδιαγραφών, μέσω της οποίας θα έχει ασύρματη πρόσβαση σε εφαρμογές και σε όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα των ασθενών που επιβλέπει, με βάση τον ΑΜΚΑ του κάθε ασθενούς.

Η διατήρηση των σχετικών ιατρικών δεδομένων όλων των πολιτών σε ένα ασφαλές αποθετήριο αποτελεί προϋπόθεση για την απλοποίηση των διαδικασιών, για την μείωση του κόστους, και για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες.

Επιμέρους κατευθύνσεις:

 • Οι ασθενείς μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πιο προσιτή ιατρική φροντίδα μέσω προηγμένων εφαρμογών τηλεϊατρικής
 • Η έρευνα, η ανάπτυξη φαρμάκων, η ανάπτυξη θεραπείας, κ.λπ., εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από δεδομένα και γι' αυτό η διατήρησή τους είναι ένα ζωτικό βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας της ιατρικής περίθαλψης.
 • Υποστήριξη αποφάσεων για διοικητική αναδιοργάνωση των νοσοκομείων και επανασχεδιασμό του τρόπου παροχής των υπηρεσιών υγείας (π.χ. οργάνωση-ανάπτυξη κλινικών, συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα, οργάνωση πόρων κ.ά.) μέσω εφαρμογών επιχειρησιακής ευφυίας
 • Πλήρης ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων και αναλωσίμων, ο έλεγχος αντενδείξεων πριν από τη χορήγηση φαρμάκων με βάση τα δεδομένα του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας
 • Υπηρεσίες υποστήριξης ηλικιωμένων και μοναχικών ατόμων (e-inclusion – active ageing), υποστήριξης ΑμΕΑ, ασθενών με χρόνιες παθήσεις και άλλων ειδικών ομάδων πληθυσμού, υπηρεσίες κινητής τηλεϊατρικής, παρακολούθησης κρίσιμων δεδομένων με χρήση κινητών συσκευών

Στην εργασία: Αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων π.χ. Εργάνη για τη μείωση της γραφειοκρατίας με τη διάθεση ανοικτών διεπαφών (APIs), Ψηφιακή Κάρτα Εργαζομένου με πρόσβαση σε υπηρεσίες και γνώση και πρακτικές που διασφαλίζουν τα δικαιώματα, εκσυγχρονισμός των παρωχημένων προσεγγίσεων κατάρτισης (vouchers κλπ)  με σύγχρονες πλατφόρμες ανοικτού και ελεύθερου περιεχομένου για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για upskilling και re skilling εργαζομένων, εφαρμογή πλατφορμών προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε περιφερειακό και θεματικό επίπεδο (π.χ υπηρεσίες υγείας, εστίαση, αγροτικός τομέας κ.α) Ενθάρρυνση απομακρυσμένης εργασίας και εργασίας από την περιφέρεια με παράλληλη προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.

Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις: Διαμόρφωση Ψηφιακών Κόμβων (digital hubs for non-tech SMEs) και υποδομών εκπαίδευσης/κατάρτισης, επίδειξης και πιλοτικής χρήσης νέων ψηφιακών τεχνολογιών που θα παρέχουν πρόσβαση σε τεχνολογικές υποδομές και εργαλεία για ΜμΕ επιχειρήσεις χαμηλής και μέσης έντασης τεχνολογίας, Δημιουργία κόμβου καλών πρακτικών αξιοποίησης τεχνολογιών σε τομείς της οικονομίας, απλοποίηση διαδικασιών στην επιδότηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού και μείωση της γραφειοκρατίας και του σημερινού Γολγοθά των δικαιολογητικών.

Τηλεπικοινωνίες: Τόνωση του ανταγωνισμού με την ενθάρρυνση της εισόδου νέων παικτών στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με άμεσες επενδύσεις σε νεες και καινοτόμες τεχνολογικές υποδομές. Να μην αφήνονται περιθώρια για την κατάχρηση της δεσπόζουσας ή της ολιγοπωλιακής θέσης των πρώην κρατικών μονοπωλίων και των μεγάλων τηλεπικοινωνιακών παρόχων, και παράλληλα να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού που θα επιτρέπει την παροχή όλου του εύρους των ποιοτικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στις καλύτερες δυνατές τιμές.

Επιπλέον απαιτείται η ουσιαστικοποίηση του ρόλου των ρυθμιστικών αρχών  (Επιτροπή Ανταγωνισμού, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ) για την αποτροπή των εναρμονισμένων πρακτικών, της προστασίας των καταναλωτών, και εν γένει την αυστηρή τήρηση του εθνικού και του κοινοτικού νόμου, για την απαγκίστρωση της ΄χωρας από τις τελευταίες θέσεις των κατατάξεων της ΕΕ. 

Oι υψηλές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων από τα σταθερά και ασύρματα δίκτυα διευκολύνουν τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων των πολιτών, των επιχειρήσεων και του κράτους, σε εφαρμογές όπως η τηλεματική, η τηλεργασία, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία, οι έξυπνες κατοικίες/πόλεις, η γεωργία ακριβείας, οι εφαρμογές στην ιατρική, η ψηφιακή τραπεζική, οι εφαρμογές ασφάλειας κλπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτούνται εμπροσθοβαρείς δράσεις με στόχο τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων ενσύρματων και ασύρματων δικτυακών υποδομών, με έμφαση στην κάλυψη των ακριτικών και απομονωμένων περιοχών, και στην διευκόλυνση των μη προνομιούχων νοικοκυριών. 

Επιπλέον, απαιτείται η προώθηση της καινοτομίας, με την διαφανή ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων, την παροχή απρόσκοπτης πρόσβασης σε ανοιχτά δεδομένα μεγάλης κλίμακας, για την ακώλυτη ανάπτυξη  υπηρεσιών και εφαρμογών της κατηγορίας industry 4.0.

Άμυνα: Σήμερα πραγματοποιούνται διεθνώς σημαντικές επενδύσεις στο χώρο της Αμυντικής Βιομηχανίας. Η Χώρα μας μπορεί να κινητοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό της για την υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών στο τομέα. Οι εφαρμογές αυτές μπορούν να υποστηρίξουν την επιχειρησιακή μας ικανότητα. 

Οι παρεμβάσεις που στηρίζουμε επιβραβεύουν  εταιρείες και ερευνητικούς φορείς που δημιουργούν πρωτοποριακές τεχνολογίες, προϊόντα, διαδικασίες ή υπηρεσίες που ισχύουν στον αμυντικό τομέα.  Μέσα από τέτοιες διαδικασίες στοχεύεται η τόνωση της αμυντικής καινοτομίας στην Ευρώπη και να προσφέρει στους μη παραδοσιακούς αμυντικούς φορείς (πολιτικές βιομηχανίες, ΜΜΕ, ερευνητικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια κ.λπ.) την ευκαιρία να να επιδείξουν την τεχνογνωσία τους σε τομείς που σχετίζονται με την άμυνα.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις στον τομέα της άμυνας

 • Υποστήριξη χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της άμυνας (defence tech innovation fund)
 • Δημιουργία δομής και λειτουργίας καινοτομίας για την τεχνολογική ενίσχυση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας  με κύριο μοχλό έναν δυναμικό πυρήνα νέων προγραμματιστών, στελεχών, startup εταιρειών κ.ά. που θα αναπτύσσουν και θα εφαρμόζουν νέες ιδέες, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες αλλά και γενικότερα θα συμβάλλουν σε ερευνητικό στάδιο σε καινοτόμες εφαρμογές που αφορούν τα αμυντικά συστήματα.
 • Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για τα αμυντικά συστήματα και  πιλοτική τους εφαρμογή σε εξοπλισμό και συστήματα.
 • Ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρηματικούς επιταχυντές, οικοσυστήματα νεοφυών επιχειρήσεων και παρεμφερείς κόμβους συμμαχικών χωρών
 • Ενίσχυση επικοινωνίας των βασικών αξιών, με ιδιαίτερη έμφαση στους άξονες της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της στήριξης των νέων και δυναμική συνεργασία με στρατευμένους που προέρχονται από θετικές σχολές .
 • Δημιουργία προοπτικών και διεξόδων επαγγελματικού προσανατολισμού με δράσεις ανάπτυξης και ενίσχυσης δεξιοτήτων στο στράτευμα,  upskilling - reskilling

Πες τη γνώμη σου

Για να δεις τα σχόλια και να έχεις πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες της πλατφόρμας μπορείς εύκολα να συνδεθείς εδώ

Μπορείς να συμμετέχεις!

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *