Feedback

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποστήριξης μελών & φίλων

Μέσα από το κίνημα η φωνή σου ακούγεται.

4. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

  1. 1 Προτεραιότητες για την βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα

Για το Κίνημα μας, η συμβολή του αγροτικού τομέα στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και ιδιαίτερα στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου και την ενίσχυση της εθνικής προστιθέμενης αξίας, κατέχει έναν από τους πιο κρίσιμους ρόλους. Με βάση αυτή την αρχή, οι προτάσεις και οι προτεραιότητες που θέτουμε εντάσσονται στις διεθνείς τάσεις και τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για μια νέα εποχή αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία παράλληλα με τη μέγιστη δυνατή παραγωγική και ποιοτική αποδοτικότητα συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και αειφορίας των φυσικών πόρων.

Τόσο η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών όσο και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ, η οποία υιοθετήθηκε το 2019 και θα συνοδεύει την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία κατά τις επόμενες δεκαετίες, θέτουν το πλαίσιο εντός του οποίου καλείται να αναπτύξει τις δραστηριότητές του κάθε οικονομικός τομέας σήμερα και στο μέλλον.

Θα ήταν χρήσιμο να διευκρινιστεί ότι η έννοια της βιωσιμότητας δεν είναι μονοσήμαντη, δεν αφορά δηλαδή αποκλειστικά την περιβαλλοντική και την κλιματική διάσταση, όπως τείνει να θεωρείται, αλλά περικλείει ισότιμα την οικονομική και κοινωνική διάσταση.

Για την ευρωπαϊκή και την ελληνική γεωργία αυτό σημαίνει έναν τομέα παραγωγικό και ανταγωνιστικό, που να διασφαλίζει δίκαιο εισόδημα για του αγρότες, δυναμικούς συνεταιρισμούς αλλά και επαρκή, ποιοτικά, υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα για τους καταναλωτές, ενώ διαφυλάσσει και προστατεύει τους πολύτιμους φυσικούς πόρους, το έδαφος, το νερό, τη βιοποικιλότητα και είναι επίσης, σε θέση να προσαρμόζεται αποτελεσματικά στην κλιματική αλλαγή και να συμβάλλει στην αντιμετώπισή της.

Σημαίνει, επίσης, έναν τομέα ανθεκτικό σε κρίσεις και κλυδωνισμούς που θα είναι σε θέση να προσελκύει νέους αγρότες, να γεννά νέα συλλογικά σχήματα και να συμβάλλει στην συνολικότερη ανάπτυξη της υπαίθρου ως βασικός πυρήνας και εμψυχωτής της.

Η καινοτομία και οι προσεγγίσεις που βασίζονται στη γνώση, αναγνωρίζονται ως ένας αποτελεσματικός τρόπος για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της γεωργίας να αποτελεί την πιο δυναμική έκφραση συμφιλίωσης και εξισορρόπησης των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών της γεωργικής δραστηριότητας. Για το λόγο αυτό γνώση και τεχνολογική καινοτομία τίθενται στο επίκεντρο της μεταρρυθμισμένης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) η οποία πρόκειται να εφαρμοστεί το 2023 και έπειτα. Ωστόσο από τελούν «αγκάθι» για τη χώρα μας, η οποία δεν έχει καταφέρει, σχεδόν 20 χρόνια μετά την πρόβλεψη της ΚΑΠ του 2003 για τη δημιουργία ενός εθνικού Συστήματος Παροχής Συμβουλών, να θέσει στην υπηρεσία του Έλληνα Αγρότη το πολύτιμο αυτό εργαλείο διάχυσης της γνώσης.

α. Πράσινη και Ψηφιακή μετάβαση

Εξίσου αναγκαίες είναι οι επενδύσεις στον πράσινο και ψηφιακόμετασχηματισμό που υποστηρίζει η νέα ΚΑΠ και αποκτούν ενισχυμένη σημασία λόγω της εκτόξευσης του κόστους παραγωγής αλλά και του ισχυρού αντικτύπου του πολέμου στην Ουκρανία: συστήματα άρδευσης και ενεργειακής αυτονομίας, ψηφιακές λύσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής και την ενίσχυση της πρόληψης περιβαλλοντικών/κλιματικών κινδύνων, σε συνδυασμό όμως με συμβουλευτικές υπηρεσίες και όχι ως αφορμή πώλησης τεχνολογικού εξοπλισμού στους παραγωγούς.

Καθοριστικής σημασίας για τη βιωσιμότητα των αγροτικών επιχειρήσεων της χώρας είναι η αξιοποίηση εργαλείων διαχείρισης κινδύνων και ασφάλισης εισοδήματος, δυνατότητα που παρέχει η νέα ΚΑΠ, αλλά δυστυχώς δεν συμπεριλαμβάνεται στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΑΠ που κατέθεσε η κυβέρνηση της ΝΔ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2021 και επί του παρόντος τελεί υπό έγκριση.

Βασική προτεραιότητα επίσης αποτελεί η ενίσχυση των συλλογικών σχημάτων με την αξιοποίηση των εκτεταμένων δυνατοτήτων που παρέχει η μελλοντική ΚΑΠ, μεταξύ των οποίων η στήριξη επιχειρησιακών προγραμμάτων Οργανώσεων Παραγωγών σε όλους σχεδόν τους παραγωγικούς τομείς (πέραν εκείνου των οπωρο-κηπευτικών), την οποία επίσης παρέλειψε η κυβέρνηση να εντάξει στον στρατηγικό της σχεδιασμό.

Στον σχεδιασμό μας - με το βλέμμα στραμμένο στην ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου- εντάσσεται επίσης η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, για τα βασικά «εθνικά μας προϊόντα», το ελαιόλαδο, τη φέτα, τα φρούτα και λαχανικά, τα ψάρια, το γιαούρτι, μέσα από τα σχέδια ανάπτυξης κάθε περιφέρειας.

Η ενίσχυση της Κτηνοτροφίας και αξιοποίηση των βοσκοτόπων από κατόχους ζώων για αύξηση της φιλικής προς το περιβάλλον παραγωγής κρέατος.

Η ουσιαστική συμμετοχή του αγροδιατροφικού τομέα στο «πρασίνισμα» της παραγωγής και της οικονομίας μέσω της προώθησης των Βιολογικών Καλλιεργειών.

Σύνδεση και συνέργεια του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό για να διαμορφωθεί μια νέα σημαντική εσωτερική αγορά των προϊόντων μας, με τα εκατομμύρια των επισκεπτών. Στόχος να κάνουμε τον επισκέπτη λίγων ημερών καταναλωτή ελληνικών προϊόντων όλο το χρόνο.

β. Ασφάλεια και ποιότητα παραγωγής

Για να επιτευχθούν αυτοί ο στόχοι απαιτείται η αναδιάρθρωση του ΕΛΓΑ για την αντιμετώπιση του μεγάλου θέματος των καταστροφών από την Κλιματική Αλλαγή που πλήττουν ολοένα και περισσότερο μεγάλες περιοχές αγροτικής παραγωγή και βέβαια η ενίσχυση της μετακίνησης νέων επιστημόνων και νέων επιχειρηματιών από το κέντρο στην ύπαιθρο για ενδυνάμωση του δυναμικού παραγωγής.

Βέβαια στο υπάρχον περιβάλλον κρίσεων που ζούμε, πρέπει να έχουμε ως άμεση προτεραιότητά μας τη διασφάλιση της επιβίωσης των παραγωγών. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κτηνοτρόφοι μειώνουν τα κοπάδια τους, η παραγωγή γάλακτος μειώνεται και ΠΟΠ προϊόντα με ζήτηση δεν μπορούν να παραχθούν συμφωνίες ακυρώνονται. 

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων απέναντι στην λαίλαπα της ακρίβειας της ενέργειας που τους εμποδίζει να παράγουν και τους εξαφανίζει το εισόδημα:

  1. καλύπτοντας μέρος του κόστους των εφοδίων και ζωοτροφών
  2. επιβολή πλαφόν στην λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος
  3. Επιστροφή του ΕΦΚ των καυσίμων με βάση την κατανάλωση κάθε εκμετάλλευσης
  4. χρηματοδότηση αγροτών - γεωργικών επιχειρήσεων - συνεταιρισμών και ενεργειακών κοινοτήτων για εγκατάσταση ΑΠΕ.

Πες τη γνώμη σου

Για να δεις τα σχόλια και να έχεις πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες της πλατφόρμας μπορείς εύκολα να συνδεθείς εδώ

Μπορείς να συμμετέχεις!

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *